Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce

 • Prispievame k hospodárskemu rastu a udržateľnému rozvoju členských štátov
 • Napomáhame obchodu, hospodárskej spolupráci a prehlbovaniu vzťahov v rámci členských štátov a za ich hranicami
 • Podporujeme medziregionálny obchod a expanziu firiem na nové trhy
MBHS – multilaterálna rozvojová inštitúcia
Cieľ rozvoja
MBHS prispieva k rozvoju hospodárstva prostredíctvom podpory obchodu a investícií v súlade s Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG).
Cezhraničná spolupráca
MBHS napomáha rozvoju zahraničného obchodu svojich klientov a poskytuje platobné služby, čím podporuje synergie na úrovni krajín a regiónov.
Inovácie a udržateľný rozvoj
MBHS podporuje inovatívne, "zelené" a sociálne významné projekty, ktoré zabezpečujú udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva členských štátov.
Most medzi východom a západom
MBHS podporuje prehlbovanie spolupráce v rámci členských štátov a za ich hranicami, spájajúc východ a západ.
A-/AAA(RU) stabilný výhľad
Upísaný kapitál €400 mln Vrátane splatenej časti v objeme 200 mil. €

Produkty

Mimo sankcií EÚ

Sankčné opatrenia prijaté Nariadením Rady EÚ č. 833/2014 zo dňa 31. júla 2014 v súvislosti s konaním Ruska sa nevsťahujú na finančné operácie MBHS v Rusku a za jeho hranicami.

A-/AAA(RU) stabilný výhľad
Upísaný kapitál €400 mln Vrátane splatenej časti v objeme 200 mil. €
header-logo
Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS) je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sa sústreďuje na podporu hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja svojich členských štátov, na rozvoj vzájomného obchodu a hlbšej hospodárskej spolupráce, ako aj podporu medziregionálnych vzťahov.
Hlavné činnosti zahŕňajú podporu firiem v členských štátoch MBHS so zameraním na obchod, poskytovanie podpory v ich expanzii na nové trhy a účasť v projektoch v rámci Agendy 2030 Organizácie spojených národov (OSN).
Banka poskytuje cielenú podporu exportným a importným operáciám klientov v členských štátoch prostredníctvom poskytovania úverov a účasti banky v syndikovanom financovaní. Rozdiel MBHS oproti iným medzinárodným rozvojovým bankám je v tom, že MBHS má aj mandát na poskytovanie priamych platobných služieb svojim klientom, vrátane komplexných služieb v oblasti zúčtovania.
MBHS bola založená v roku 1963 medzivládnou Dohodou zaregistrovanou v Sekretariáte OSN pod číslom 7388.
Členské štáty MBHS sú Bulharská republika, Socialistická republika Vietnam, Mongolsko, Poľská republika, Ruská federácia, Rumunsko, Slovenská republika a Česká republika. Čítajte viac
O banke
MBHS je medzinárodná organizácia, ktorá nepodlieha zdaňovaniu a bankovým reguláciám a má podporu štátnych orgánov a finančných úradov členských štátov, ktoré zastupujú svoje krajiny v Rade MBHS (najvyššom rozhodovacom orgáne banky).
Geograficky jedinečná štruktúra členstva napomáha rozvoju vzájomných vzťahov medzi členskými štátmi a za ich hranicami, spájajúc východ so západom.

Misia banky
 • poskytovanie finančnej podpory zahraničnoobchodným operáciám spoločností zriadených v členských štátoch, ako aj podpora malých a stredných podnikov (MSP) členských štátov, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu a majú záujem prenikať na nové trhy;
 • napomáhanie integrácii do globálnych hodnotových reťazcov, širšiemu využívaniu technológií, vyššej efektívnosti využívania zdrojov pri výrobe a poskytovaní služieb, a tiež podpora konkurencieschopnosti v súlade s prioritami sociálneho a ekonomického rozvoja členských štátov banky.

Medzinárodné partnerstvá
Jednou z kľúčových priorít MBHS je rozvoj strategických partnerstv, vrátane efektívneho pozicionovania banky v kruhu medzinárodných rozvojových inštitúcií, zameraných na podporu trvalo udržateľného rozvoja. MBHS spolupracuje s národnými (v členských štátoch) a medzinárodnými partnermi, vrátane rozvojových bánk, štátnych úradov, finančných a korporátnych inštitúcií s cieľom realizácie projektov v oblasti udržateľného rozvoja, vyhľadávania nových podnikateľských príležitostí, mobilizácie zdrojov a zefektívnenia svojej činnosti prostredníctvom výmeny praktických skúseností a zavádzania do praxe medzinárodne osvedčených riešení.

Medzinárodní partneri
 • Exportné úverové agentúry
 • Národné rozvojové banky
 • Regionálne rozvojové banky
 • Národné obchodné a priemyselné komory
 • Medzinárodné finančné inštitúcie
 • Štátne a súkromné finančné inštitúcie
 • Komerčné banky
 • Bankové a finančné mimovládne organizácie (BACEE, ICC)

Formy partnerstva
 • členstvo
 • pridružené členstvo
 • zmluva o spolupráci, memorandum o porozumení (MoU)
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.